Propisi vezani za djelatnost dječjeg vrtića „ Biograd“

Akti vrtića:

 • Statut Dječjeg vrtića „Biograd“ i I. izmjene i dopune Statuta
 • Pravilnik o radu dječjeg vrtića Biograd
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada d.v. Biograd ( I II izmena )
 • Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Biograd
 • Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Biograd
 • Kurikulum Dječjeg vrtića Biograd
 • Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Biograd,
 • Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Biograd
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
 • Etički kodeks Dječjeg vrtića Biograd
 • Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Biograd
 • Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Biograd

Strateški dokument:

 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/11)

Zakoni vezani za djelatnost dječjeg vrtića:

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08 i43/09 te 22/14-RUSRH)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)
 • Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine" broj 2/97)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97)
 • Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti N.N.124/11
 • Zakon o ustanovama N.N.76/93,29/1997,47/1999,35/2008
 • Zakon o zaštiti na radu N.N.71/14,118/14,154/149
 • Zakon o zaštiti od požara N.N.58/96
 • Zakon o javnoj nabavi N.N 120/16
 • Obiteljski zakon N.N.116/03
 • Zakon o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata N.N.174/04
 • Zakon o pravu na pristup informacijama N.N. 25/13 i 85/15
 • Zakon o fiskalnoj odgovornostN.N. 139/10
 • Zakon o arhivima i arhivskoj građi N.N 105/97
 • Zakoni vezani za gradnju i opremu i sl.
 • Zakon o vodi za ljud sdsku potrošnju
 • Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu ( N.N 81/2013)
 • Zakon o zaštiti zraka
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati voziloza prijevoz djece N.N.8/2006
 • Pravilnik o sigurnosti igračaka 83/2014
 • Zakon o zaštiti osobnih podatakaN.N.103/2003.118/2006,41/2008,130/2011,106/2012
 • Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru N.N.22/2013
 • Konvencija o pravima djece (Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži 2001)

Podzakonski akti:

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi ("Narodne novine" broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju ("Narodne novine" broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima ("Narodne novine" broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića ("Narodne novine" broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)

 

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ "BIOGRAD" BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA