Programi

PROGRAMI:

  • PROGRAM PREDŠKOLE (pdf)
  • PRIMARNI DESETOSATNI PROGRAM SA INTEGRIRANIM PROGRAMOM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA (MJEŠOVITE SKUPINE)
  • PRIMARNI DESETOSATNI PROGRAM (JASLICE)
  • KRATKI PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

 

Program ranog učenja engleskog jezika u Dječjem vrtiću „Biograd“ integriran je u redoviti 10-satni program. U Program se uključuju djeca od treće godine života do polaska u školu. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Cilj programa učenja stranog jezika u sklopu redovnog programa je navikavanje djece na slušanje stranog jezika, te poticanje govorne reprodukcije, pravilnog izgovora glasova, riječi, jezičnih struktura u sredini bogatoj raznim izvorima poticaja koji omogućavaju cjelokupan rast i razvoj djetetove ličnosti.
Svi sadržaji i aktivnosti programa učenja stranog jezika u sklopu redovnog programa u dječjem vrtiću usmjereni su na dijete, uvažavaju ga, odnose se na dijete u vanjskom i unutarnjem prostoru vrtića. Sadržaji na stranom jeziku su integrirani u sve elemente odgojno-obrazovnog procesa kroz redoviti program.
Predškolsko dijete pokazuje veliku radoznalost za istraživanje svijeta koji ga okružuje. Dobro pripremljen i organiziran odgojno-obrazovni rad utječe na razvoj kulture komunikacije i socijalnih odnosa, što omogućava djetetu igru, rad, slušanje, čitanje, istraživanje, zaključivanje i korištenje usvojenih sadržaja. Djeca svoje potrebe, spoznaje, iskustva, ideje izražavaju na stranom i materinjem jeziku koje kombiniraju. Usvojene sadržaje djeca rado prezentiraju u vrtiću i kod kuće.
Strani jezik i njegove posebnosti uključuje se u program postupno, kroz sve odgojno-obrazovne sadržaje , aktivnosti, situacije i cjelokupno ozračje u skupini i vrtiću:

  • životno praktične i radne aktivnosti vezane uz biološke potrebe (osobna higijena, uzimanje obroka i dr.)
  • raznovrsne igre (govorne, simboličke, igre s pravilima i ostale igre)
  • druženja, društveno-zabavne aktivnosti (druženja više djece i odraslih, svečanosti…)
  • umjetničke aktivnosti ( kazalište lutaka, sjena, dramatizacije i dr.)
  • aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja (likovno, glazbeno, scensko )
  • istraživačko - spoznajne aktivnosti (istraživačko manipuliranje različitim predmetima, eksperimentiranje, stjecanje iskustva o osobinama predmeta i materijala, upoznavanje pojava, prostornih odnosa, djelatnosti i zanimanja,...)

Komunikacija na stranom jeziku ostvaruje se spontano i opušteno - primanjem i prenošenjem smislenih poruka, odnosno uporabom stranog jezika u prirodnim životnim situacijama, ostvarivanjem osnovnih djetetovih potreba (izražavanja osjećaja, raspoloženja pri jutarnjem dolasku, obrocima, pranju ruku...) kroz organiziranje aktivnosti u sobi dnevnog boravka sa cijelom skupinom, u manjim skupinama i individualno.
Osnovni vokabular su riječi iz situacija bliskih djeci. Gramatičke strukture uvode se kroz pjesmice, dijaloge, igre u situacijskom kontekstu.
Pripremila pedagoginja Višnja Milačić Žurić, prof.

Dječji vrtić u Biogradu na Moru počeo je sa radom 1975. godine pod nazivom: Predškolska radna organizacija Miro i Rudolf Jelenković.

INFO

DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ -MAŽURANIĆ, BIOGRAD NA MORU

Adresa: Marina Držića 1, Biograd na Moru

Tel / fax: 023/386-128

Tel: 023/383-305

Mob: 099/282-8759

OIB: 60175705264

e-mail: djecji.vrtic.biograd@gmail.com

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA